คุณครูสิงค์คาร ชมภูศรี

คณะคุณครู วัน อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561, เวลา 12:29 น. 157 ครั้ง นายเอกนรินทร์

คุณครูสิงค์คาร  ชมภูศรี

 ตำแหน่งทางวิชาการ
 
  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  วุฒิการศึกษา
 
 1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกกระบัง ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    สถาปัตยกรรมภายใน ปีที่จบ 2525
  งานวิจัยที่สนใจ
 
 - 
  ประวัติการทำงาน
 
 
  วิชาที่สอน
 
-
  คณะกรรมการ
 
  -
  ตำรา
 
   -
  เอกสารประกอบการสอน
 
  -
  งานวิจัย
 
    -
  วิทยากรรับเชิญ
 
   -
  บทความทางวิชาการ
 
   -
  โครงการบริการทางวิชาการ
 
   -